Umowa o współpracy

[Umowa o współpracy zawierana jest na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego. Przepis ten określa zasadę swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Takie umowy polegają przede wszystkim na podjęciu przez strony deklaracji o wzajemnej współpracy i mogą przybrać formę np. umowy sponsoringu, umowy konsorcjum, umowy o świadczenie usług reklamowych, umowy dystrybucji, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o świadczenie usług powiernictwa inwestycyjnego, umowy o świadczenie usług, umowy o wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, umowy franchisingu]

Read more

Czy komornik może żądać od wierzyciela zapewnienia specjalistycznego środka transportu oraz pracowników koniecznych do załadunku towaru?

Nie sposób zgodzić się z opinią, jakoby na wierzycielu ciążył obowiązek zapewnienia pracowników oraz specjalistycznego sprzętu umożliwiającego przewiezienie odebranej od dłużnika ruchomości. Na wstępie należy wskazać, iż kwestię zapewnienia przez komorników, w toku postępowania egzekucyjnego, transportu regulują przepisy art. 34 pkt. 3 oraz art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Należy przyjąć, iż treść przepisu art. 34 ww. ustawy nie znajduje zastosowania w omawianej sprawie, ponieważ dotyczy kosztu przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, korespondencji, obrotu pieniężnego, przewozu drobnych ruchomości niewymagających transportu specjalistycznego. 

Read more

Zabudowa siedliskowa na nieruchomości rolnej

Na wstępie niniejszych rozważań należy postawić tezę, iż zasadą jest podjęcie prac budowlanych dopiero po wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, czyli po przeprowadzeniu tzw. „odrolnienia”. Na marginesie warto wspomnieć, iż w gminach nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odrolnienie gruntu odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów leśnych i rolnych (Dz. U. 1995 Nr 16, poz. 78). Z kolei w gminach posiadających taki plan odrolnienie działki wiąże się z jego zmianą. Abstrahując od szczegółów zagadnienia należy stwierdzić, że powyższa reguła nie ma zastosowania do gospodarstw rolnych.

Read more

Warunki i konsekwencje prawne budowy hali namiotowej

Często w ogłoszeniach producentów hal namiotowych spotykam się ze sformułowaniem „całoroczna” hala namiotowa, co wskazuje nie tylko na jej dostosowanie do zmieniających się warunków atmosferycznych ale również konieczność uzyskania pozwolenia na jej budowę. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż wbrew nieuczciwym niekiedy praktykom producentów hal namiotowych, powinno wyraźnie rozróżniać się „całoroczne” hale namiotowe od tych tymczasowych. Konsekwencje takiego rozróżnienia na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414) oznaczają, iż dla tych ostatnich nie wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie stosownego zgłoszenia. Wspomniane nieuczciwe praktyki polegają przede wszystkim na zapewnianiu potencjalnych nabywców hal o ich całorocznym wykorzystaniu bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, a niekiedy sugeruje się brak efektywnej kontroli ze strony aparatu państwowego.

Read more