Entries by admin

Umowa o współpracy

[Umowa o współpracy zawierana jest na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego. Przepis ten określa zasadę swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Takie umowy polegają przede wszystkim na podjęciu przez strony […]

Czy komornik może żądać od wierzyciela zapewnienia specjalistycznego środka transportu oraz pracowników koniecznych do załadunku towaru?

Nie sposób zgodzić się z opinią, jakoby na wierzycielu ciążył obowiązek zapewnienia pracowników oraz specjalistycznego sprzętu umożliwiającego przewiezienie odebranej od dłużnika ruchomości. Na wstępie należy wskazać, iż kwestię zapewnienia przez komorników, w toku postępowania egzekucyjnego, transportu regulują przepisy art. 34 pkt. 3 oraz art. 39 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 […]

Zabudowa siedliskowa na nieruchomości rolnej

Na wstępie niniejszych rozważań należy postawić tezę, iż zasadą jest podjęcie prac budowlanych dopiero po wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, czyli po przeprowadzeniu tzw. „odrolnienia”. Na marginesie warto wspomnieć, iż w gminach nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odrolnienie gruntu odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów leśnych […]

Warunki i konsekwencje prawne budowy hali namiotowej

Często w ogłoszeniach producentów hal namiotowych spotykam się ze sformułowaniem „całoroczna” hala namiotowa, co wskazuje nie tylko na jej dostosowanie do zmieniających się warunków atmosferycznych ale również konieczność uzyskania pozwolenia na jej budowę. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż wbrew nieuczciwym niekiedy praktykom producentów hal namiotowych, powinno wyraźnie rozróżniać się „całoroczne” hale namiotowe od tych […]